• Λογιστικές Εργασίες

  Εξειδικευμένο προσωπικό με πολυετή πείρα. Πάντα στο πλευρό σας για οποιαδήποτε οικονομολογική ανάγκη!


 • Φοροτεχνικά και Οικονομολογικά

  Αναλαμβάνουμε κάθε είδους οικονομοτεχνική εργασία
 • 1
 • 2
 • 3
 • Home
 • Υπηρεσίες

Υπηρεσίες


Λογιστικές & Φορολογικές Υπηρεσίες σε Ιδιώτες

 • Σύνταξη και υποβολή αρχικών & τροποποιητικών δηλώσεων Ε1,Ε2
 • Σύνταξη δηλώσεων Ε9
 • Σύνταξη και υποβολή αίτησης Α21 (οικογενειακών επιδομάτων)
 • Σύνταξη και υποβολή αίτησης για χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
 • Έκδοση ηλεκτρονικών παράβολων
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας
 • Έκδοση εντύπων πληρωμής τελών κυκλοφορίας
 • Έκδοση ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων & μισθών
 • Συμβουλές σε θέματα αποφυγής υψηλής φορολόγησης, τεκμηρίων, ανάλωσης κεφαλαίου κ.λ.π.
 • Συμβουλές σε θέματα αποφυγής διπλής φορολογίας
 • Υπηρεσίες φορολογικού εκπροσώπου κατοίκων εξωτερικού
 • Υποβολή αίτησης κλειδαρίθμου και διεκπεραίωση ολοκλήρωσης διαδικασίας ενεργοποίησης του
 • Υποβολή αίτησης ακατάσχετου λογαριασμού
 • Υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών
 • Σύνταξη & υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς
 • Εκπροσώπηση στη Δ.Ο.Υ. για φορολογικά θέματα
 • Πλήρη διαχείριση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΓΓΠΣ


Λογιστικές & Φορολογικές Υπηρεσίες σε Επιχειρήσεις

 • Μηχανογραφική τήρηση – λογιστική παρακολούθηση και ενημέρωση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας όλων των νομικών μορφών ( Α.Ε. - Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. - Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ. - Ν.Ε.Π.Α. – Κοινοπραξίες – Κοινωνίες Αστικού Δικαίου & Συλλόγους, ατομικές επιχειρήσεις κ.λπ.) στα γραφεία μας ή στην έδρα της εταιρείας μας
 • Εκτύπωση Μηνιαίων Καταστάσεων όπως ο Νόμος ορίζει
 • Σύνταξη και υποβολή αρχικών & τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος & εντύπου Ε3
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Intrastat, ανακεφαλαιωτικών πινάκων κ.λ.π.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Φ.Μ.Υ.
 • Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Σύνταξη και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών (Μ.Υ.Φ.)
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Παροχή Υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου)
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων & ισολογισμών
 • Σύνταξη και υποβολή εκκαθαριστικών και συγκεντρωτικών δηλώσεων, καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης, υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, υπολογισμός φόρων
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 • ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών σε θέματα βελτίωσης χρηματοοικονομικών μεγεθών και ελαχιστοποίησης φόρων
 • Τήρηση μητρώου παγίων και αποσβέσεων
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς
 • Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 • Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική υποστήριξη
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Υποβολή επιστροφών φόρων και ΦΠΑ
 • Υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Συμβιβασμοί, Προσφυγές και Ενστάσεις


Φοροτεχνικό Γραφείο Κορσιάνος Διονύσης


Εργατικά – Μισθοδοσία σε ιδιώτες

 • Έλεγχος μισθών, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών, αριθμός και είδος ενσήμων με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση κλάδου και ειδικότητα
 • Συμβουλές για συνταξιοδότηση όλων των ταμείων (απλή και διαδοχική)
 • Συμβουλές για απολύσεις και αποζημιώσεις
 • Συμβουλές και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας
 • Συμβουλές σε εργατικά θέματα όπως υπερωρίες, άδεια λοχείας και τοκετού, εργασιακά δικαιώματα
 • Ενεργοποίηση κλειδαρίθμου ΟΑΕΔ
 • Ανανέωση κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ ηλεκτρονικά
 • Υπολογισμός αποδοχών και ενσήμων


Εργατικά – Μισθοδοσία σε επιχειρήσεις

 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα
 • Έκδοση μηνιαίων εκκαθαριστικών αποδείξεων πληρωμής με τα μισθοδοτικά στοιχεία του εργαζόμενου & λογιστικών άρθρων μισθοδοσίας
 • Ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” των εντύπων πρόσληψης, καταγγελίας σύμβασης, καταστάσεων προσωπικού κλπ.
 • Υποβολή καταστάσεων προσωπικού στην επιθεώρηση εργασίας
 • Σύνταξη και υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου
 • Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιδοτήσεις νέων θέσεων εργασίας και επιδοτήσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών μέσω ΟΑΕΔ ή ΕΣΠΑ
 • Συμβουλές, εκπροσώπηση & υποβολή προσφυγών σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας
 • Συμβουλές για εργασιακά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις
 • Υποβολή ΑΠΔ οικοδομοτεχνικών έργων ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα
 • Αντιμετώπιση εργατικών ελέγχων
 • Απογραφή εργοδότη σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Έκδοση βεβαιώσεων εργοδοτών
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας


Επιπλέον Υπηρεσίες

 • Σύνταξη καταστατικών κάθε είδους μορφής εταιρειών ( Α.Ε. - Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. - Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ. - Ν.Ε.Π.Α. – Κοινοπραξίες – Κοινωνίες Αστικού Δικαίου & Συλλόγους, ατομικές επιχειρήσεις κ.λπ.)
 • Ενάρξεις, μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, λύσεις και εκκαθάριση εταιριών παντός είδους
 • Ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα
 • Φορολογικός εκπρόσωπος αλλοδαπών εταιρειών
 • Διαγνωστικός έλεγχος για την ορθή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση θέσης και αποτίμηση αξίας επιχείρησης με την επιλογή του καταλληλότερου μοντέλου αποτίμησης για το είδος και την θέση της επιχείρησης.
 • Μελέτες βιωσιμότητας-Οικονομοτεχνικές μελέτες
 • Επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ.
 • Υποστήριξη ενώπιον δημόσιων οργανισμών υποβολή σε Νομαρχίες, Επιμελητήρια κ.ά. όλων των απαραίτητων εγγράφων (Πρακτικά ΓΣ, ΔΣ κλπ)
 • Εγγραφή και δημοσίευση στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ποιοι Είμαστε

Η επιχείρηση Korsianos ΙΚΕ, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Αθήνα Ν. Αττικής από το έτος 1977 με την ίδρυση του πρώτου λογιστικού-φοροτεχνικού μας γραφείου και εν συνεχεία στο Αργοστόλι Ν. Κεφαλληνίας από το 1985 έως σήμερα παρέχοντας υπηρεσίες και τις καλύτερες λύσεις σε λογιστικά-φοροτεχνικά θέματα

Περισσότερα

certificationΠιστοποίηση GDPR
Για παράπονα προστασίας προσωπικών δεδομένων ή για αιτήματα ως προς τα δικαιώματά σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπευθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Στοιχεία Εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 40.000, 00 € ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΣΕ 400 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑΣ 100,00 ΈΚΑΣΤΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 162227334000 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΑΦΜ: 801725810
Δ.Ο.Υ: ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ: Α. ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΥ 13 – ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Τ.Κ. 28100

Περισσότερα

Διεύθυνση

Φοροτεχνικό Γραφείο
Κορσιάνος ΙΚΕ
Αμπατιέλου 13, Αργοστόλι ΤΚ28100 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

+30 26710 25717, +30 26710 29097
+30 26710 25142
[email protected]
Δευ.-Παρ.: 8:30-15:00 & 18:00-21:00