Φοροτεχνικό Γραφείο Κορσιάνος Διονύσης
  • Home
  • News-Updates
  • Τέλη Ιουνίου η λειτουργία της πλατφόρμας για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Έντυπο Ν - Οι αλλαγές του εντύπου για το φορολογικό έτος 2020

Έντυπο Ν - Οι αλλαγές του εντύπου για το φορολογικό έτος 2020

Το νέο έντυπο Ν. Οι αλλαγές που επήλθαν σε σχέση με το έντυπο του φορολογικού έτους 2019

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Α.1128/2021 σχετικά  με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 των νομικών προσώπων (έντυπο Ν).

Δείτε αναλυτικά τις μεταβολές που επήλθαν σε σχέση με το έντυπο του φορολογικού έτους 2019.


Σελίδα πρώτη

✔ Στην ενότητα "φορολογητέο αποτέλεσμα" προστέθηκαν οι κωδικοί:

- Κωδικός 087 : Φορολογητέα κέρδη της παραγρ. 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013.
- Κωδικός 091 : Κέρδος που φορολογείται (παρ. 1 άρθρου 46 του ν. 4172/2013 και αφορά εισόδημα της παρ.2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013).


✔ Στην ενότητα "Υπάγεστε:" προστέθηκε ο κωδικός 686 : Υπάγεστε στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013.

Οι δύο νέοι κωδικοί αφορούν στα κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 

 


✔ Στην ενότητα εκκαθάριση φόρου:


➤ Τροποποιήθηκε ένας από τους συντελεστές για το "φόρο που αναλογεί " από 13% σε 10%,  ο οποίος αφορά στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπ. Αγρ. ανάπτυξης ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013.

 

 

➤ Προστέθηκαν οι εξής νέοι κωδικοί:

- Κωδικός 089 : Φόρος που αναλογεί στο εισόδημα της παραγρ. 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013.
- Κωδικός 092 : Φόρος που αναλογεί με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 για εισόδημα της παρ.2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013.
Και αυτοί οι  κωδικοί αφορούν στα κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 

 

➤ Προστέθηκε ο κωδικός 582: Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4608/2019 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων).

 

Ο κωδικός 582 (Απαλλαγή καταβολής φόρου ν.4608/2019) συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση του υπόψη κινήτρου προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος.

Το νομικό πρόσωπο που κάνει χρήση του υπόψη κινήτρου πρέπει να συμπληρώσει και τους 3 νέους κωδικούς (583,584,585) (περίπτωση V),  στην τέταρτη σελίδα του εντύπου  (δείτε παρακάτω).

 

➤ Προστέθηκε ο κωδικός 619 : Φόρος αλλοδαπής (με ΣΑΔΦ) και τροποποιήθηκε το λεκτικό του κωδικού  600 (φόρος αλλοδαπής εκτός ΣΑΔΦ).
Συνεπώς ο φόρος αλλοδαπής θα καταχωρείται σε διαφορετικό κωδικούς αναλόγως με την ύπαρξη ΣΑΔΦ.

 


Η χώρα, το εισόδημα, ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή καθώς και ο φόρος που αναλογεί για το δηλωθέν εισόδημα στην Ελλάδα καταχωρούνται στους υποπίνακες 8Α και 8Β του νέου πίνακα 8 στις σελίδες 7 και 8 του νέου εντύπου (δείτε παρακάτω).

 Σχετικά με τον συμψηφισμό του φόρου αλλοδαπής δείτε τις σχετικές εγκυκλίους  Ε.2089/2021 και ΠΟΛ.1060/2015.


➤Μετά την προσθήκη των ως άνω κωδικών στην πρώτη σελίδα τροποποιήθηκε αναλόγως και το άθροισμα των κωδικών 700 και 701.

 

 

Σελίδα  Δεύτερη


✔ Στον πίνακα της φορολογικής αναμόρφωσης και συγκεκριμένα στους κωδικούς που αναφέρονται  στην περίπτωση "Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται",  έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες:

➤ Προστέθηκε ο κωδικός 480 : Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε Ν.Π [άρθρου 48Α ν.4172/2013 (Απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής)].
Για την εφαρμογή του άρθρου 48Α του Κ.Φ.Ε., δείτε την σχετική εγκύκλιο Ε.2057/2021.

Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις αυτές, το νομικό πρόσωπο θα συμπληρώνει υποχρεωτικά και τον νέο πίνακα 7 στην σελίδα 7 του εντύπου (δείτε παρακάτω).


 


➤ Προστέθηκαν οι εξής κωδικοί για τα αφορολόγητα ποσά  που δόθηκαν το 2020. Σημειώστε ότι αρκετά από αυτά αφορούν σε αποζημιώσεις/επιχορηγήσεις/ενισχύσεις που δόθηκαν το 2020 ή που θα δοθούν και θα οριστικοποιηθούν εντός του 2021 στο πλαίσιο αντιμετώπισης του covid-19.

- Κωδικός 481 : Μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω κορωνοϊού COVID-19
- Κωδικός 482 : Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού
- Κωδικός 483 : Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» (άρθρο 2 ν.4728/2020)
- Κωδικός 484 : Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν.4722/2020)
- Κωδικός 485 : Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 36 του ν. 4753/2020)
- Κωδικός 486 : Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρο 55 του ν. 4758/2020)
- Κωδικός 487 : Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020)
- Κωδικός 488 : Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. του πτωχευτικού Κώδικα)
- Κωδικός 489 : Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 του ν. 4764/2020)
- Κωδικός 490 : Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουριστικά γραφεία - επιχειρήσεις που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 του ν.4764/2020)
- Κωδικός 491 : Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 (παρ.2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020)
- Κωδικός 492 : Αφορολόγητη ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών (άρθρο 29 του  ν. 4772/2021)
- Κωδικός 493 : Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων» (άρθρο 222 του ν. 4782/2021)


 

 

Σελίδα τρίτη

✔  Στην περίπτωση  "ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΡΔΩΝ" έγιναν οι ακόλουθες προσθήκες και τροποποιήσεις:

➤ Προστέθηκαν :

- Κωδικός 388 : Ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος (παρ. 1 άρθρου 47 του ν. 4172/2013) για εισόδημα του άρθρο 71Ζ του ν. 4172/2013.
- Κωδικός 389 : Πλέον φόρος που αναλογεί.
- Κωδικός 390 : Ποσό διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών (αποθεματικών) για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος (παρ. 1 άρθρου 47 του ν. 4172/2013) για εισόδημα του άρθρο 71Ζ του ν. 4172/2013.
- Κωδικός 391 : Πλέον φόρος που αναλογεί.
(Αναλόγως τροποποιείται και το άθροισμα του κωδικού 387).
Και αυτοί οι κωδικοί επίσης, αφορούν στα κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 

➤ Προστέθηκε ο κωδικός 093:  Ποσό διανεμηθέντων κερδών τρέχοντος φορολογικού έτους που φορολογήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 47 του ν.4172/2013, για εισόδημα της παρ. 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013, το οποίο προστίθεται στις μεταφερόμενες ζημίες.

 

 


✔  Στην περίπτωση "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ, κ.λπ.":

➤ Προστέθηκαν :

- Κωδικός 058 : Δαπάνες 22Β ν.4172/2013 (Εξωλογιστικά)
- Κωδικός 068 : Δαπάνη διαφήμισης με βάση τις προϋποθέσεις του άρθρου 22Γ ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)
- Κωδικός 069 : Δαπάνες για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης - άρθρου 71ΣΤ ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)

Για την αναλυτική καταγραφή των περιπτώσεων που εντάσσονται στις παραπάνω διατάξεις προστέθηκε νέος πίνακας 9 με τρεις υποπίνακες (9α,9β,9γ)  στην τελευταία σελίδα του εντύπου (δείτε παρακάτω).

 

 

➤ Τροποποιήθηκε το λεκτικό του κωδικού 056: Προσαυξημένες αποσβέσεις (άρθρο 24 ν. 4172/2013) (Εξωλογιστικά).
 

➤  Διαγράφηκε ο κωδικός 057 : Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 9 ν. 4171/1961

 

 

➤ Προστέθηκαν επίσης :

- Κωδικός 086 : ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ........................(παρ.2 άρθρου 71Ζ του ν.4172/2013)
- Κωδικός 848 :  ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ........................................................ (παρ.2 άρθρου 71Ζ του ν.4172/2013)
- Κωδικός 888 :  ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ .......................

Και αυτοί οι κωδικοί αφορούν στα κίνητρα σε επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 

 

 

Σελίδα τέταρτη

✔ Στον πίνακα "II. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ" τροποποιείται το ποσοστό της προκαταβολής από 100% σε 70%.

 

 

✔ Τροποποιείται ο πίνακας  ΙΙΙ, διαγράφονται οι κωδικοί 610-620 που αφορούν το εισόδημα αλλοδαπής αφού πλέον οι πληροφορίες αυτές θα συμπληρώνονται στον νέο πίνακα 8 (δείτε παρακάτω).
Η νέος πίνακας  ΙΙΙ αφορά πλέον στη φορολογική απαλλαγή του ν. 3908/2011 (κωδικοί 576, 577, 578). 

 

 

 

✔  Προστέθηκαν οι κωδικοί 583,584,585 οι οποίοι αφορούν στη φορολογική απαλλαγή του ν.4608/2019 (πίνακας V). Οι επόμενοι πίνακες αναριθμούνται αναλόγως. 

 

 
Οι κωδικοί 583, 584 και 585 σε συνδυασμό με τον νέο κωδικό 582, συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης ολοκλήρωσης του νομού ν.4608/2019, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.

 

Σελίδα έβδομη
✔ Προστίθεται πίνακας 7: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ άρθρου 48Α του ν. 4172/2013, καθώς και δύο υποπίνακες:
-7Α: ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ TOY άρθρου 48Α του ν. 4172/2013
-7Β: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ άρθρου 48Α του ν. 4172/2013

Ο πίνακας 7 αφορά τα νομικά πρόσωπα που απαλλάσσονται από τη φορολογία υπεραξίας μεταβίβασης συμμετοχών σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις. Τα ποσά του πίνακα 7Α διαμορφώνουν το ποσό του κωδικού 480 στην δεύτερη σελίδα του νέου εντύπου Ν.

 

 


✔ Προστίθεται πίνακας 8  : ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ καθώς και υποπίνακας 8Α στον οποίο συμπληρώνονται οι ανάλογες πληροφορίες για τον φόρο που θα αναγραφεί στον κωδικό 619 της πρώτης σελίδας.

 

 

 

Σελίδα όγδοη

✔ Προστίθεται υποπίνακας 8Β : ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΔΦ, στον οποίο συμπληρώνονται οι ανάλογες πληροφορίες για τον φόρο που θα αναγραφεί στον κωδικό 600 της πρώτης σελίδας.

 

 


✔ Προστίθεται τέλος πίνακας 9 : ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ (Άρθρα 22Β, 71ΣΤ και 24 ν. 4172/2013) με τρεις υποπίνακες:
-9Α. Δαπάνες άρθρου 22Β ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)
--Δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών ΜΜΕ (Εξωλογιστικά)
--Δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων (Εξωλογιστικά)
--Δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων (Εξωλογιστικά)
--Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων περ.γ' άρθρου 22Β  του ν. 4172/2013
--Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων σε νησιωτικούς δήμους περ. γ' άρθρου 22Β του ν. 4172/2013
--Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων από ΑΠΕ περ. γ' άρθρ. 22Β του ν. 4172/2013
--Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων σε νησιωτικούς δήμους από ΑΠΕ περ. γ' άρθρου 22Β του ν. 4172/2013
--Δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας για τη χρήση σημείων φόρτισης από τους εργαζομένους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης οχημάτων) περ. γ' άρθρου  22Β του ν. 4172/2013
--Δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων
--Δαπάνη αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) χαμηλών ρύπων
--Δαπάνη αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50γρ. CO-,/χλμ.


- 9Β. Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)
--Δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης - άρθρου 71ΣΤ ν. 4172/2013
--Δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων - άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013


- 9Γ. Προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρου 24 ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)

--Δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου άρθρου 24 του ν. 4172/2013 μηδενικών ρύπων
--Δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου άρθρου 24 του ν. 4172/2013 χαμηλών ρύπων
--Δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου σε νησιωτικούς δήμους άρθρου 24 του ν. 4172/2013 μηδενικών ρύπων
--Δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου σε νησιωτικούς δήμους άρθρου 24 του ν. 4172/2013 χαμηλών ρύπων
--Δαπάνη απόσβεσης κόστους ενεργειακής απόδοσης άρθρου 24 του ν. 4172/2013
--Δαπάνη απόσβεσης με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 Περ. Δυτικής Μακεδονίας/Αρκαδίας
 

 

 

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/54828/entypo-n-oi-allages-toy-entypoy-gia-to-forologiko-etos-2020

Who we Are

Korsianos Business and Tax Horizon, was founded in Athens in 1977, providing high quality tax and accounting services.
Since 1991, we are based in Argostoli, Kefalonia providing excellent services on tax and accounting, payroll, inheritance tax, property tax, non-resident issues, as well as on specialized financial issues.

Read More

certificationGDPR certification
Please contact our Data Protection Officer (DPO) for complaints about privacy or claims regarding your rights.

Address

Korsianos Business and Tax Horizon
Ambatielou 13, Argostoli GR28100 | KEFALONIA

+30 26710 25717, +30 26710 29097
+30 26710 25142
[email protected]
Mon.-Fri.: 8:30-15:00 & 18:00-21:00